അഗ്നിയായി നിറയുന്ന ആത്മാവ് : Adoration led by Fr Linto Thakarappillil in RRC

Comments are closed.