അഗ്നിയായ് നിറയുന്ന ആത്മാവ്: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.