അങ്ങയുടെ കരബലം വെളിപ്പെടുത്തണമേ: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.