അഭിഷേകം നിറയ്ക്കണമേ: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.