അഭിഷേകം നൽകുന്ന ദൈവത്തിനു ആരാധന: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.