അറിവുള്ള ദൈവം: Eucharistic Adoration led by Fr.Bineesh Mankunnel CST

Comments are closed.