ആത്മാവാൽ എന്നെ നീ ഉണർത്തണമേ: Adoration led by Fr Linto Thakarappillil in RRC

Comments are closed.