ആത്മാവ് നൽകുന്ന മോചനം: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.