ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനേ ആരാധിച്ചീടുന്നിതാ: Eucharistic Adoration led by Fr. Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.