ഈശോയേ രക്ഷയായി വരണമേ: Adoration led by Fr. Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.