ഉണർവിൻ കൊടുങ്കാറ്റേ നീ വീശണമേ വീണ്ടും: Adoration led by Fr Linto Thakarappillil in RRC

Comments are closed.