എന്നിൽ വാഴും ആത്മാവേ എന്നിൽ കത്തിപ്പടരണമേ: Adoration led by Fr. Bineesh Mankunnel CST

Comments are closed.