കർത്താവേ, വിശ്വാസം വര്ധിപ്പിക്കണമേ : Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.