തന്റെ നാമത്തെപ്രതി ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു: Adoration led by Fr Linto Thakarappillil l in RRC

Comments are closed.