തിന്മയുടെ ശക്തികൾ തകർന്നു വീഴട്ടെ:Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.