ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവന് രക്ഷയായ ദൈവം: Eucharistic Adoration led by Fr.Bineesh Mankunnel CST

Comments are closed.