ദൈവം കൂടെഎങ്കിൽ ആര് എതിരുനിൽക്കും: Adoration led by Fr Linto Thakarappillil in RRC

Comments are closed.