ദൈവം തന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.