ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോടുകൂടെ: Adoration on Christmas Day

Comments are closed.