ദൈവത്തിൻറെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങിവന്നു RRCക്കുമേൽ ആവസിച്ചു: Adoration led by Fr Linto Thakarappillil CST

Comments are closed.