ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.