ദൈവരാജ്യം ഭരണം നടത്തട്ടെ:Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.