ദൈവ കൃപയാൽ നയിക്കപ്പെടുക: Adoration on New Year led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.