നമ്മെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ള ദൈവം: Adoration led by Fr Linto Thakarappillil in RRC

Comments are closed.