നിന്റെ സഹനങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി മാറും: Eucharistic Adoration led by Fr.Bineesh Mankunnel CST

Comments are closed.