ബന്ധനം അഴിക്കുന്ന ദൈവം: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.