ബന്ധനമഴിയട്ടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel CST in RRC

Comments are closed.