യേശുനാമത്തിൽ വിടുതൽ: Adoration led by Fr.Bineesh Mankunnel CST

Comments are closed.