രക്ഷ നൽകുന്ന ഈശോ: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC

Comments are closed.