വിളിയിൽ തീക്ഷ്ണത നൽകണമേ: Prayer service for religious in RRC

Comments are closed.