വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുക: Adoration led by Fr. Linto Thakarappillil in RRC

Comments are closed.