കുരിശിലൂടെ രക്ഷ നൽകുന്ന ഈശോയ്ക്ക് ആരാധന

Comments are closed.