കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ: Adoration led by Fr Bineesh Mankunnel in RRC