ജീവിതംകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം നൽകുക: Message by Fr. Bineesh Mankunnel CST