ജീവിത ദൗത്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന്: Message by Fr Bineesh Mankunnel in RRC