തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനെ തിരഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ദൈവം: By Fr. Prince Chakkalayil CST