പീഡിതരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം: Eucharistic Adoration led by Fr.Bineesh Mankunnel CST