പൂർണ ഹൃദയത്തോടെ ആരാധന: Adoration led by Fr. Bineesh Mankunnel CST