മറിയത്തോടൊപ്പം ഈശോയെ ആരാധിക്കാം: Sunday Adoration in RRC